Verschil tussen winstgevendheid en liquide vermogen

Belangrijkste verschil - winstgevendheid ten opzichte van liquiditeit

Winstgevendheid en liquiditeit zijn twee zeer belangrijke financiële statistieken voor alle bedrijven en moeten meer nadruk krijgen om hen op wens te handhaven levels. Liquiditeit kan gezien worden als een belangrijke bijdrage aan de lange termijn winstgevendheid. Het belangrijkste verschil tussen winstgevendheid en liquiditeit is dat terwijl winstgevendheid de mate waarin het bedrijf winst oplevert, liquiditeit is het vermogen om activa snel in contanten te zetten.

INHOUD
1. Overzicht en sleutelverschil
2. Wat is de winstgevendheid
3. Wat is liquiditeit
4. Vergelijking naast elkaar - Winstgevendheid tegen liquiditeit
5. Samenvatting

Wat is de winstgevendheid?

Het resultaat kan eenvoudigweg worden aangeduid als het verschil tussen het totale inkomen minus de totale uitgaven voor het bedrijfsleven. Winstmaximatie is een van de topprioriteiten van een bedrijf. De winst is ingedeeld in verschillende groepen volgens de componenten die naar elk winstbedrag worden geacht. Een aantal verhoudingen worden berekend aan de hand van de respectieve winstcijfers om vergelijkingen te maken met voorgaande perioden en andere soortgelijke bedrijven en om financiële besluitvorming te vergemakkelijken.

- verschil Artikel Midden vóór Tabel ->
Ratio Bestuursimplicaties
Bruto winst
GP Margin = Inkomsten / Bruto winst * 100 Dit berekent het bedrag van de inkomsten die zijn achtergelaten na de kosten van de verkochte goederen. Dit is een maat voor hoe winstgevend en kosteneffectief de belangrijkste zakelijke activiteit is.
Operationele winst
OP Margin = Inkomsten / Operationele winst * 100 OP-marge meet hoeveel inkomsten overblijven nadat andere kosten in verband met de kernactiviteit mogelijk zijn. Dit meet hoe efficiënt de belangrijkste zakelijke activiteit kan worden uitgevoerd.
Nettowinst
NP Margin = Inkomsten / Netto winst * 100 NP-marge is een maatstaf voor de algemene winstgevendheid, en dit is het uiteindelijke winstgetal in de winst- en verliesrekening. Hierbij wordt rekening gehouden met alle operationele en niet-operationele inkomsten en uitgaven.
Rendement op Kapitaalwerkzaamheden
ROCE = Rente voor belastingen en belastingen / Kapitaal in dienst * 100 ROCE is de maatregel die berekent hoeveel winst het bedrijf oplevert met haar eigen vermogen, inclusief zowel schuld als eigen vermogen. Deze ratio kan gebruikt worden om te beoordelen hoe efficiënt de kapitaalbasis wordt gebruikt.
Rendement op eigen vermogen
ROE = Netto inkomen / Gemiddeld aandeelhoudersvermogen * 100 Hiermee wordt beoordeeld hoeveel winst wordt gegenereerd door de fondsen die door aandeelhouders worden bijgedragen, waardoor het bedrag van de waarde gecreëerd door het eigen vermogen wordt berekend.
Rendement op activa
ROA = Netto inkomen / Gemiddelde totale activa * 100 ROA laat zien hoe winstgevend het bedrijf is ten opzichte van haar totale activa; daarom geeft het een indicatie van hoe effectief de activa worden gebruikt om inkomen te genereren.
Winst per aandeel
EPS = Netto inkomen / Gemiddeld aantal uitstaande aandelen Hiermee wordt berekend hoeveel winst per aandeel wordt gegenereerd. Dit heeft direct de marktprijs van de aandelen beïnvloed. Zo hebben zeer winstgevende bedrijven hogere marktprijzen.

Wat is liquiditeit?

Liquiditeit beschrijft de mate waarin een actief of beveiliging snel in de markt kan worden gekocht of verkocht zonder de prijs van het actief te beïnvloeden. Dit is ook de beschikbaarheid van geld en contante equivalenten in een bedrijf. Kasequivalenten omvatten schatkistbiljetten, handelspapier en andere kortlopende effecten. Liquiditeit is even belangrijk als winstgevendheid, soms zelfs belangrijker op korte termijn. Dit komt doordat het bedrijf geld nodig heeft om de dagelijkse bedrijfsvoering te kunnen uitvoeren. Dit omvat

  • Productie- en verkoopkosten
  • Betalingen van salarissen aan werknemers
  • Betalingen aan schuldeisers, belastingautoriteiten en rente op geleende fondsen

Zonder afronding van de hiervoor genoemde regelmatige activiteiten kan het bedrijf niet overleven om winst te genereren . Aanvullende financieringsbronnen, zoals het verwerven van meer schulden, kunnen overwogen worden; echter, dat komt met hogere risico's en meer kosten. Zo is het belangrijk om waakzaam te zijn met betrekking tot de cash flow situatie en effectief te beheren. De volgende ratio's worden berekend om de liquiditeitspositie te beoordelen.

Ratio Bestuursimplicaties
Huidige ratio = Huidige activa / Lopende verplichtingen Hiermee wordt het vermogen van de vennootschap om zijn kortlopende schulden te betalen met zijn lopende activa te berekenen. De ideale huidige verhouding wordt beschouwd als 2: 1, wat betekent dat er 2 activa zijn om elke aansprakelijkheid te dekken. Dit kan echter variëren afhankelijk van de industrie normen en bedrijfsactiviteiten.
Snelverhouding = (Huidige activa-inventaris) / Huidige verplichtingen Dit lijkt op de huidige verhouding. Het bevat echter geen inventaris bij de berekening van liquiditeit, aangezien de inventaris in het algemeen een minder liquide lopende activa is dan andere. de ideale verhouding is 1: 1; Het hangt echter af van de industrie normen, evenals met de huidige ratio

Kasstroomoverzicht geeft het bedrag aan contante reserve aan het einde van het boekjaar. Als het kasaldo positief is, is er een ' contant overschot '. Als het kasaldo negatief is (), is dit geen gezonde situatie. Dit betekent dat het bedrijf niet over voldoende middelen beschikt om routine bedrijfsactiviteiten te verrichten; Zo is het nodig om te overwegen om fondsen te lenen om de activiteiten op een soepele manier voort te zetten.

Figuur_1: De beschikbaarheid van voldoende geld is van vitaal belang voor het overleven van het bedrijf.

Wat is het verschil tussen winstgevendheid en liquiditeit?

Winstgevendheid tegen liquiditeit

Winstgevendheid is het vermogen van een bedrijf om winst te genereren. Liquiditeit is het vermogen van een bedrijf om activa om te zetten in contanten.
Tijd
De winstgevendheid is belangrijk op lange termijn. Liquiditeit is minder belangrijk op korte termijn.
Ratio's
Belangrijke ratio's zijn GP-marge, OP-marge, NP-marge en ROCE. Belangrijkste verhoudingen zijn de huidige verhouding en de snelle verhouding.

Samenvatting - Winstgevendheid tegen liquiditeit

Het verschil tussen winstgevendheid en liquiditeit is gewoon de beschikbaarheid van winst tegenover de beschikbaarheid van geld. Winst is de principale maatregel om de stabiliteit van een onderneming te beoordelen en is de prioriteit van aandeelhouders. Hoewel de winst het belangrijkste is, betekent dit niet noodzakelijk dat de bedrijfsvoering duurzaam is. Verder kan een winstgevend bedrijf niet genoeg liquiditeit hebben omdat de meeste fondsen in het bedrijf in projecten zijn geïnvesteerd en een bedrijf dat veel geld of liquiditeit heeft, kan wellicht niet winstgevend zijn omdat het niet effectief meer geld heeft gebruikt. Het succes hangt dus af van het betere beheer van zowel winst als contant geld.

Referentie:
1. Parikh, Vinish. "Verschil tussen winstgevendheid en liquiditeit. “ LetsLearnFinance . N. p. , 07 jan. 2014. Web. 15 februari 2017.
2. "Cash Equivalents. “ Investopedia . N. p. , 18 februari 2016. Web. 15 februari 2017.
3. "Winstgevendheidsgraden | Voorbeeld. " Mijn boekhoudkursus . N. p. , n. d. Web. 16 februari 2017.
4. Liquiditeitsverhoudingen | Voorbeeld. " Mijn boekhoudkursus . N. p. , n. d. Web. 16 februari 2017.

Image Courtesy:
1. "1428594" (Openbaar domein) via Pixabay