Verschil tussen kosten effectiviteitsanalyse en kostenvoordeelanalyse

Belangrijkste verschil - kosten-effectiviteitsanalyse versus kostenvoordeelanalyse

Het belangrijkste verschil tussen kosten-effectiviteitsanalyse en kosten batenanalyse is dat kosteneffectiviteitsanalyse de relatieve kosten en uitkomsten (effecten) van een project vergelijkt terwijl de kosten batenanalyse een monetaire waarde toewijst aan de maat van het effect van een project. Het gebruik van deze twee technieken hangt grotendeels af van de aard van het project en van het type industrie.

INHOUD
1. Overzicht en sleutelverschil
2. Wat is kosteneffectiviteitsanalyse
3. Wat is kostenvoordeelanalyse
4. Vergelijking naast elkaar - Cost Effectiveness Analysis vs Cost Benefit Analysis
5. Samenvatting

Wat is kosten-effectiviteitsanalyse?

Analyse van de kosten-effectiviteit wordt gebruikt als evaluatieinstrument waar de output van een project niet in monetaire termen wordt gemeten. Deze aanpak wordt veel gebruikt in de gezondheids- en farmaceutische industrie, waar de voordelen kwalitatief van aard zijn, in plaats van kwantitatief. Bijvoorbeeld in gezondheidsonderzoek zijn de belangrijke maatstaven voor succescriteria aspecten zoals de preventie van ziektes en levensjaren, waarbij de maatregelen kosten per ziekte voorkomen en respectievelijk kosten per jaar van het leven behalen.

Het onderliggende concept van kosteneffectiviteitsanalyse is dat een project of een investering, ook al mag het in monetaire termen uitgedrukt worden, niet alleen worden beoordeeld op zijn monetaire waarde en ook kwalitatieve factoren moeten worden overwogen . Een 'kosten-effectiviteitsverhouding' kan als volgt worden berekend.

Kosteneffectiviteitsverhouding = Kosten van investering / resultaat van investering

Figuur 01: Kosteneffectiviteitsanalyse wordt veel gebruikt in de gezondheids- en farmaceutische industrie.

Wat is kostenvoordelenanalyse?

Ook aangeduid als 'benefit cost analysis' is kostenvoordelenanalyse een systematisch proces waarbij bedrijfsbeslissingen worden geanalyseerd. De voordelen van een bepaalde situatie of bedrijfsgerelateerde actie worden samengevat en vervolgens worden de kosten verbonden aan het nemen van die actie afgetrokken. Kostenbatenanalyse is een compromis tussen de toevoeging van kosten en voordelen om een ​​zakelijke beslissing uit te voeren.De besluitvormingscriteria zijn om verder te gaan met de investering als de voordelen de kosten overschrijden. Analyse van kosten baten doet dit door de kosten van een project in monetaire termen te kwantificeren en te vergelijken met de voordelen, ook uitgedrukt in monetaire cijfers.

Alle directe en indirecte kosten, evenals herhalende en niet-recurrente kosten, moeten in overweging worden genomen en er moet voor worden gezorgd dat de kosten niet worden onderschat of de voordelen worden overschat. Daarnaast dienen de volgende kosten ook te worden beschouwd.

  • Opportunity cost of the project (potentiële voordelen die worden overgedragen door fondsen te investeren in een alternatieve investering)
  • Kosten om het project niet te doen
  • Potentiële kosten van projectfalen

Er moet echter op worden gewezen dat kosten batenanalyse is een eenvoudiger instrument voor analyse-analyse en is alleen geschikt voor investeringen op kleine en middelgrote schaal die over een beperkte periode overschrijden. Vanwege de complexiteit en onzekerheid van kasstromen kan dit niet beschouwd worden als een geschikt beslissingsinstrument voor grootschalige projecten die over een langere periode overschrijden.

Figuur 02: Algemene stappen in kosten batenanalyse

Wat is het verschil tussen kosten effectiviteitsanalyse en kostenvoordelanalyse?

- diff Artikel Midden voor Tabel ->

Kosteneffectiviteitsanalyse vs Kostevoordeelanalyse

Kosten-effectiviteitsanalyse is een vorm van economische analyse die de relatieve kosten en uitkomsten (effecten) van een project vergelijkt. In de kostenanalyse wordt een geldwaarde toegewezen aan de maat van het effect van een project.
Aard van de evaluatie
Analyse van de kosten-effectiviteit is een gemengde (kwantitatieve en kwalitatieve) project evaluatie techniek. Cost benefit analyse is een kwantitatieve project evaluatie techniek.
Gebruik
De kosten-effectiviteitsanalyse is geschikt voor dienstverlenende organisaties, met name voor degenen in de zorgsector. Kostenbatenanalyse is geschikt voor het evalueren van hoog technologische en industriële projecten, aangezien monetaire waarden gemakkelijk kunnen worden toegewezen aan dergelijke projecten.
Opportunity Cost
Oplossing van kosten-effectiviteit beschouwt over het algemeen niet de kanskosten. In kosten batenanalyse moet rekening worden gehouden met opportuniteitskosten.

Samenvatting - Kosteneffectiviteitsanalyse versus kostenvoordeelanalyse

Het verschil tussen kosteneffectiviteitsanalyse en kostenvoordelanalyse hangt voornamelijk af of de focus op de waarde van de output (in kosten-effectanalyse) of de monetaire waarde (in kosten batenanalyse) van een project. Kostenbatenanalyse wordt veel gebruikt in zakelijke organisaties wegens zijn inherente commerciële aard, terwijl de dienstgerelateerde organisatie in ruime mate kan profiteren van het gebruik van kosten-effectiviteitsanalyse.

Referentie:
1. "Onderscheid tussen kostenvoordeelanalyse en kosteneffectieve analyse. “ Kron. com. 01 Feb. 2013. Web. 21 maart 2017.
2. "Interpretatie van kosten-effectiviteitsanalyses. " Journal of General Internal Medicine. Blackwell Science Inc, okt.1998. Web. 21 maart 2017.
3. "Kosten-batenanalyse. “ Investopedia . N. p. , 22 mei 2015. Web. 21 maart 2017.
4. "Een kosten-batenanalyse uitvoeren. “ Dummies . N. p. , n. d. Web. 21 maart 2017.

Image Courtesy: Pixabay