Verschil tussen Balans en Geconsolideerd Balans

Belangrijkste Verschil - Balans tegen Geconsolideerde Balans

Balans is een van de belangrijkste jaarrekeningrekeningen voorbereid door bedrijven. Een geconsolideerde balans lijkt op een balans, maar er is een verschil tussen hen in termen van voorbereiding. Het belangrijkste verschil tussen balans en geconsolideerde balans is dat de balans is opgesteld door alle bedrijven, terwijl de geconsolideerde balans uitsluitend wordt voorbereid door bedrijven die aandelen in een andere entiteit houden om hun aandeel in eigendom te weerspiegelen.

INHOUD

  1. Overzicht en sleutelverschil
  2. Wat is een balans
  3. Wat is een geconsolideerde balans
  4. Vergelijking naast elkaar - Balans versus Geconsolideerde balans Wat is een balans?

Balans, ook bekend als de Staat van Financieel Standpunt, is een van de belangrijkste jaarrekeningen die door bedrijven zijn opgesteld om activa, passiva en kapitaal van het bedrijf op een bepaald moment te tonen en wordt gebruikt door diverse belanghebbenden om te komen tot beslissingen met betrekking tot het bedrijf. De balans van beursgenoteerde bedrijven moet opgesteld worden volgens de boekhoudkundige principes en een specifiek formaat.

Gebruiksbalans

Dienst als een handig document om een ​​snel vooruitzicht te krijgen op de financiële positie van de onderneming op een bepaald moment

  • Voor de analyse van de ratio
  • Ratio analyse is een belangrijk onderdeel van het management besluitvorming, en een aantal verhoudingen worden berekend op basis van de balans, zoals

Huidige ratio (Kortlopende activa / Kortlopende verplichtingen)

  • Snel / zuur test ratio (Vlottende activa - Inventaris / Kortlopende verplichtingen)
  • Verschilratio (Schuld / Eigen vermogen)
Beleggers en potentiële beleggers verwijzen naar de balans bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Het moet ook worden gepresenteerd bij het verkrijgen van krediet van banken en andere financiële instellingen.

Het formaat van de balans is opgesteld volgens de belangrijkste boekhoudformule

Langlopende activa + Vaste activa = Eigen vermogen + Langlopende verplichtingen + Kortlopende verplichtingen

Langlopende activa Langlopende beleggingen waarvan de volledige waarde niet gerealiseerd zal worden in het boekjaar

Bedragsmiddelen

Activa waarvan de volledige waarde redelijkerwijs in het boekjaar kan worden omgezet in contanten

Equity

Effecten die vertegenwoordigen de belangen van de eigenaren in het bedrijf

Langlopende verplichtingen

Langlopende financiële verplichtingen die niet binnen de boekjaar verlopen

Kortlopende verplichtingen

Kortlopende financiële verplichtingen waarvan de vereffening in de boekhouding verschuldigd is periode

Formaat van een balans

Balans van AAA Ltd per 31.12. 2016

$
$ Activa Bedrijfsactiva
Contante en contante equivalenten < XXX
Reclameaccounts
XX Inventaris
XXX Vooruitbetaalde kosten
XX Kortlopende investeringen
XXX Totaal activa
XXXX Langetermijnactiva
Materiële vaste activa XXX
(Minder geaccumuleerde afschrijvingen)
(XX) Langlopende beleggingen
XXX Totaal Langlopende activa
XXXX Totaalaandelen
Liabilities and Equity Liabilities
Kortlopende verplichtingen XXX
Betalingsverplichtingen
XXXX
Kortlopende leningen XXX Betaalbare belasting
XX Niet-genoteerde omzet
XX Totaal Lopende verplichtingen
XXXX Langlopende schulden
Langlopende schulden XXX
Uitgestelde belastingen XX
Overige verplichtingen
XX Totaal langlopende schulden
XXXX Totaalverplichtingen
XXXX Eigen vermogen
Aandelenkapitaal XXXX
Aandelenpremie XXX Behouden verdiensten
XXX
Totaal eigen vermogen XXXXX
Totaal passiva en eigen vermogen XXXXXX
Wat is een Geconsolideerd Balans? De onderliggende principes van de opstelling van een geconsolideerde balans zijn hetzelfde als de balans; er zijn echter veranderingen tussen de twee. Geconsolideerde balans moet worden opgesteld door een moedermaatschappij met andere entiteiten zoals
Dochterondernemingen Het moedermaatschappij bezit meer dan 50% van de dochtermaatschappij, waardoor de controle uitoefent.
Geassocieerde ondernemingen Het belang van de moedermaatschappij bedraagt ​​tussen 20% en 50% van de geassocieerde onderneming waar de moedermaatschappij een belangrijke invloed uitoefent.

Voorbereiding van Geconsolideerde Balans

De activa en passiva in de dochteronderneming of geassocieerde vennootschap dienen naast de moedermaatschappij

e te worden opgenomen. g. : Als ABC Ltd 55% van XYZ Ltd bezit, zal 55% van de activa en passiva van XYZ Ltd worden weergegeven in de balans van ABC Ltd. XYZ heeft een waarde van materiële vaste activa van $ 25, 000.

ABC XYZ

Totaal

Activa

$

  • $

$

Langlopende activa Materiële vaste activa 50, 500
13, 750 25000 * 55%) 64, 250 Het aandelenkapitaal van de dochteronderneming of geassocieerde vennootschap wordt niet in de geconsolideerde balans opgenomen in de boekhouding van de moedermaatschappij. Aandelenkapitaal past zich automatisch aan bij het bedrag van de belegging van moedermaatschappij in dochteronderneming. Minderheidsbelang
Ook aangeduid als
niet-beherende belangen , komt dit voor bij het houden van een dochteronderneming. Dit is het aandeel van het eigendom in een eigen vermogen van een dochteronderneming die niet door de moedermaatschappij wordt eigendom of gecontroleerd. Dit wordt berekend op basis van het netto inkomen van de dochteronderneming die bij de minderheidsaandeelhouders behoort. Eg; Als het moederbedrijf 60% van de dochtermaatschappij bezit, bedraagt ​​het minderheidsbelang 40%. Als de dochteronderneming een netto-inkomen van 42.000 dollar voor het jaar heeft gemaakt, bedraagt ​​het minderheidsbelang 16, 800 (42000 * 40%) Wat is het verschil tussen Balans en Geconsolideerd Balans?

Saldo tegen geconsolideerde balans

Saldo's worden opgesteld door alle bedrijven.

Geconsolideerde balansbalken worden alleen voorbereid door bedrijven die aandelen in een andere entiteit houden. Eenvoudige voorbereiding Het maken van een balans is minder gecompliceerd en minder tijdrovend.

Het opstellen van een geconsolideerde balans is ingewikkelder en tijdrovend.

Referentielijst:

"IAS 28 - Investeringen in geassocieerde ondernemingen en joint ventures. “

Deloitte . N. p. , 2011. Web. 1 februari 2017.
"Associate Company. “
Investopedia . N. p. , 07 juni 2012. Web. 01 februari 2017.

Galstyan, Marianna. "Hoe te berekenen minderheidsbelang. “

Investopedia . N. p. , 11 januari 2016. Web. 01 februari 2017. "Balans |. | Voorbeeld | Sjabloon | Formaat. " Mijn boekhoudkursus . N. p. , n. d. Web. 01 februari 2017. Image Courtesy: "Beperkte contant geld" Door Zceisab - Eigen werk (CC BY-SA 4. 0) via Commons Wikimedia "47344" (Public Domain) via PEXEL