Verschil tussen budgetbegroting en inkomensbudget

Belangrijkste verschil - Capital Budget vs Revenue Budget

Het belangrijkste verschil tussen het kapitaalbegroting en de inkomstenbegroting is dat kapitaalbegroting de financiele levensvatbaarheid van beleggingen op lange termijn beoordeelt door toekomstige kasinvloei en -uitvloeiingen te vergelijken terwijl omzetbudget een prognose is voor de inkomsten die zullen worden gegenereerd door het bedrijf. Beide soorten budgetten zijn erg belangrijk voor het succes en de stabiliteit van het bedrijf. Als de omzet snel stijgt, moet het bedrijf meer investeringen maken in nieuwe hoofdstadsprojecten. Zo is er een positieve relatie tussen het kapitaalbegroting en de inkomstenbegroting.

INHOUD
1. Overzicht en sleutelverschil
2. Wat is Capital Budget
3. Wat is de inkomstenbegroting
4. Vergelijking naast elkaar - Kapitaalbegroting tegen inkomstenbudget
5. Samenvatting

Wat is Capital Budget?

Kapitaalbegroting, ook bekend als ' beleggingsbeoordeling ', is het proces van het bepalen van de levensvatbaarheid van langlopende beleggingen bij aankoop of vervanging van materiële installaties, nieuwe productlijnen of andere projecten. Er zijn een aantal technieken in kapitaalbegroting waarmee managers kunnen kiezen. Elke techniek is wellicht niet geschikt voor elke beleggingsoptie, aangezien de geschiktheid veel afhankelijk is van de aard van het beleggingsproject. De belangrijkste criteria die worden gebruikt bij de volgende beleggingsevaluatie technieken, is de vergelijking tussen de kasinvloei die het kapitaalproject in de toekomst zal genereren en de kasuitvloei die het zal opleveren.

Terugverdientijd

Dit meet de tijd die het project nodig heeft om de initiële investering te retourneren. De kasstromen worden niet verdisconteerd, en een lagere terugverdientijd betekent dat de initiële investering binnenkort zal worden teruggevorderd.

Korte terugbetalingstermijn

Dit is hetzelfde als de terugverdientijd, met uitzondering dat de kasstromen worden verdisconteerd. Daarom wordt dit meer geschikt geacht in vergelijking met de terugverdientijd.

Net Present Value (NPV)

NPV is een van de meest gebruikte beleggingsbeoordelingstechnieken. NPV is gelijk aan de som van de initiële cash outflow minus de som van de verdisconteerde cash inflows. Besluit criteria voor NPV is het project te accepteren als de NPV positief is en het project weigeren als NPV negatief is.

ARR (ARR)

ARR berekent de winstgevendheid van een belegging door het geprojecteerde totale netto-inkomen te delen door initiële of gemiddelde beleggingen.

Intern rendement (IRR)

IRR is de disconteringsvoet waarbij de netto contante waarde van het project nul wordt. Hogere IRR heeft de voorkeur wanneer de beslissingscriteria vergelijkbaar zijn met NPV.

Figuur 01: Vergelijking tussen twee projecten helpt om te begrijpen welk project meer financieel winstgevend zal zijn.

Aangezien kapitaalprojecten aanzienlijke hoeveelheden geld nodig hebben, wordt het gefinancierd via eigen vermogen of schuld. Veel bedrijven accumuleren fondsen verkregen door winst op de verkoop van vaste activa, winst op herwaardering, enz. In een speciale reserve over de tijd om te gebruiken voor dergelijke kapitaalprojecten. Deze reserve wordt aangeduid als het 'kapitaalreserve' en de fondsen in het boek worden niet gebruikt voor routine bedrijfsactiviteiten.

Wat is de begroting voor de ontvangsten?

Zoals de naam aangeeft, is een omzetbudget een voorspelling van toekomstige inkomsten en daarmee verband houdende uitgaven. Inkomstenbudgetten worden over het algemeen voorbereid voor een periode van één jaar, dat betrekking heeft op het boekjaar. Dit komt doordat het moeilijk zal zijn om de omzet te plannen voor een periode van meer dan één jaar, aangezien de resultaten minder nauwkeurig zullen zijn. De inkomstenbegrotingen worden opgesteld door zowel bedrijven als door de overheden. Voor de overheid dienen de inkomstenbudgetten integraal onderdeel van het fiscaal beleid.

In een omzetbudget wordt verwacht dat de omzet de vraagfactor opneemt en zal worden uitgevoerd op basis van de overgenomen opbrengstrecords. De inkomstenbegroting is nauw verbonden met het productiebegroting, aangezien de kosten in overweging moeten worden genomen alvorens beslissingen met betrekking tot verkoophoeveelheid en prijs te nemen. Net als bij kapitaalreserve houden bedrijven ook een 'inkomstenreserve' in stand, die wordt gecreëerd uit winsten die door de dagelijkse bedrijfsactiviteiten worden gemaakt. Fondsen in deze reserve kunnen worden gebruikt in tijden van verhoging van de productiekosten.

Wat is het verschil tussen Budget Budget en Inkomsten Budget?

Budgetbegroting tegen Inkomstenbegroting

Kapitaalbegroting beoordeelt de financiele levensvatbaarheid op lange termijn van beleggingen door toekomstige kasinvloei en -uitvloeiingen te vergelijken. Inkomstenbudget is een voorspelling van de inkomsten die door het bedrijf worden gegenereerd.
Voorbereiding
Voor elk beleggingsproject worden verschillende kapitaalbegrotingen voorbereid. Inkomstenbudget is een hoofdbegroting dat voor het jaar wordt voorbereid als onderdeel van het begrotingsproces.
Complexiteit
Kapitaalbegroting omvat een aantal factoren die moeten worden beschouwd, dus complex van aard. Inkomstenbudget is minder ingewikkeld ten opzichte van het kapitaalbegroting.

Samenvatting - Kapitaalbegroting tegen Inkomstenbegroting

Het verschil tussen het kapitaalbegroting en de inkomstenbegroting is een onderscheidend vermogen met het voorspellen van de toekomstige kasinvloei en -uitvloeiingen van kapitaalprojecten en inkomstenbegroting die de omzetbelasting schatten. Het maken van investeringen moet worden uitgevoerd na inachtneming van zowel kwantitatieve als kwalitatieve factoren.Capital budgeting technieken houden alleen rekening met de financiële levensvatbaarheid van een investering; dus zij zouden niet de enige criteria moeten zijn voor besluitvorming. Bovendien moeten kwalitatieve factoren ook worden overwogen bij de inkomstenbegroting in vergelijking met concurrentprijzen en marktaandeel.

Image Courtesy:
1. "PDF2NPV" Door AdamD - Eigen werk (Openbaar domein) via Commons Wikimedia

Referenties:
1. Jan, Irfanullah. "Capital Budgeting. "Capital Budgeting | Technieken | Invoering. N. p. , n. d. Web. 28 maart 2017.
2. "Wat is een inkomensbudget? "Chron. com. Kron. com, 14 juni 2012. Web. 29 maart 2017.
3. Anand. "Verschil tussen Inkomstenbegroting en Kapitaalbegroting. "Verschil tussen Inkomstenbegroting en Kapitaalbegroting. N. p. , n. d. Web. 29 maart 2017.