Verschil tussen amortisatie en activering

Afschrijvingen versus kapitalisatie

Afschrijvingen en kapitalisatie vertegenwoordigen twee aspecten van financiën. Afschrijving kan worden aangeroepen als een proces van een toename van het bedrag over een bepaalde periode. Eenvoudig gezegd, kan afschrijving worden gedefinieerd als de aftrek van kapitaaluitgaven gedurende een bepaalde periode. Kapitalisatie is de langetermijn schuldverplichting van een bedrijf, naast het eigen vermogen op een balans.

Afschrijvingen kunnen ook worden opgevraagd als een proces waarbij een lening kan worden betaald via periodieke betalingen. Afschrijvingsleningen verschillen nogal van andere leningen in de manier waarop ze zijn gestructureerd. Het is ook een proces waarbij een lening in regelmatige termijnen over een bepaalde periode kan worden betaald. Amortisatie is een proces waarbij een deel van de betaling naar de hoofdsom gaat en een ander deel naar het belang van de lening.

Afschrijvingen meten meestal het verbruik van de waarde van immateriële activa, zoals octrooien, geactiveerde kosten enzovoort. Als een bedrijf bijvoorbeeld 30 miljoen dollar heeft uitgegeven aan apparatuur en het patent 15 jaar heeft geduurd, dan zijn de afschrijvingskosten twee miljoen dollar per jaar.

Kapitalisatie kan ook kapitaalstructuur worden genoemd. Kapitalisatie is de som van de aandelen van een bedrijf, ingehouden winsten en langlopende schulden. Bedrijven vertrouwen op kapitalisatie voor het ontwikkelen van projecten en producten, en ook voor fondsuitbreiding. Het bedrijf maakt de kapitaalbeoordeling door schulden en eigen vermogen. De investeerders kunnen een inschatting maken van de financiële gezondheid van een bedrijf door de totale kapitalisatie te onderzoeken.

Kapitalisatie kan ook worden aangeduid als de totale waarde van een bedrijf, gemeten aan de hand van de aandelen.

Samenvatting:

1. Afschrijvingen kunnen worden gedefinieerd als de aftrek van kapitaaluitgaven gedurende een bepaalde periode. Kapitalisatie is de langetermijn schuldverplichting van een bedrijf, naast het eigen vermogen op een balans.
2. Amortisatie is een proces waarbij een deel van de betaling naar de hoofdsom gaat en een ander deel naar het belang van de lening.
3. Amortisatie meet gewoonlijk het verbruik van de waarde van immateriële activa, zoals octrooien, geactiveerde kosten enzovoort.
4. Kapitalisatie is de som van de aandelen van een bedrijf, ingehouden winsten en langlopende schulden. Kapitalisatie kan ook worden aangeduid als de totale waarde van een bedrijf, gemeten aan de hand van de aandelen.
5. De investeerders kunnen een inschatting maken van de financiële gezondheid van een bedrijf door de totale kapitalisatie te onderzoeken.