Verschil tussen kostenmodel en herwaarderingsmodel

Kernverschil - Kostenmodel tegen herwaarderingsmodel

Kostenmodel en herwaarderingsmodel worden gespecificeerd in IAS 16-materiële vaste activa en worden aangeduid als twee opties die bedrijven kunnen gebruiken om te reizen -met de niet-recente activa Het belangrijkste verschil tussen het kostmodel en het herwaarderingsmodel is dat de waarde van niet-recente activa gewaardeerd wordt tegen de prijs die wordt besteed aan het verwerven van de activa onder het kostprijsmodel, terwijl activa worden weergegeven tegen reële waarde (een raming van de marktwaarde) onder herwaarderingsmodel.

INHOUD

1. Overzicht en sleutelverschil
2. Behandeling van niet-liquide activa
3. Wat is kostenmodel
4. Wat is herwaarderingsmodel
5. Vergelijking naast elkaar - Cost Model vs Revaluation Model
6. Samenvatting
Behandeling van niet-liquide activa

Onverminderd de maatregel die wordt gebruikt om opnieuw te meten, moeten alle niet-lopende activa aanvankelijk tegen kostprijs worden opgenomen. Dit is inclusief alle uitgaven die zijn gemaakt om het actief in de arbeidsomstandigheden te brengen om aan het beoogde gebruik van het actief te voldoen en omvat

Kosten van de voorbereiding van de site
  • Kosten van bezorging en afhandeling
  • Installatiekosten
  • Professionele kosten voor architecten en ingenieurs
  • Kosten om het actief te verwijderen en de site te herstellen Wat is het kostenmodel
  • Onder het kostenmodel wordt het actief opgenomen tegen de netto boekwaarde (kosten minus opgewaardeerde afschrijvingen). Afschrijving is de kosten om de vermindering van de economische levensduur van het actief op te nemen. Deze afschrijvingsheffingen worden verzameld in een apart account genaamd 'geaccumuleerde afschrijvingsrekening' en wordt gebruikt om de netto boekwaarde van een actief op een bepaald tijdstip te identificeren.

E. g. ABC Ltd kocht een voertuig om goederen te leveren voor $ 50, 000 en opgebouwde afschrijvingen op 31.12. 2016 is $ 4, 500. Zo is de netto boekwaarde op die datum $ 45, 500.

Het belangrijkste voordeel van het gebruik kosten model is dat er geen vooroordeel in de waardering is omdat de kosten van een langlopend actief gemakkelijk beschikbaar zijn; dus dit is een redelijk eenvoudige berekening. Dit geeft echter geen nauwkeurige waarde van een langlopend actief, aangezien de prijzen van de activa waarschijnlijk met de tijd zullen veranderen. Dit is vooral goed met vaste activa, zoals onroerend goed waar de prijzen voortdurend stijgen.

E. g. Vastgoedprijzen in Aylesbury, Verenigd Koninkrijk is gestegen tot 21,5% in 2016

Figuur 1: Verhoging van de Britse prijscijfers

Wat is herwaarderingsmodel

Dit model staat ook bekend als

'mark-to- markt 'benadering

of ' fair value 'methode van activa waardering volgens algemeen geaccepteerde boekhoudpraktijken (GAAP).Volgens deze methode wordt het langlopende actief gedraaid tegen een herwaarderd bedrag minus afschrijvingen. Om deze methode te oefenen, moet de reële waarde betrouwbaar worden gemeten. Als het bedrijf niet tegen een redelijke reële waarde kan afleiden, moet het actief worden gewaardeerd op basis van het kostprijsmodel in IAS 16, met dien verstande dat de wederverkoopwaarde van het vastgoed nul is zoals vermeld in IAS 16. Als een herwaardering resulteert in een stijging in waarde moet deze worden gecrediteerd op overig inkomen en opgenomen in het eigen vermogen onder de aparte reserve genaamd 'herwaarderingsoverschot'. Een daling die voortvloeit uit een herwaardering dient te worden opgenomen als een uitgave voor zover het een bedrag overschrijdt dat eerder aan het herwaarderingsoverschot is gecrediteerd. Op het tijdstip van de verkoop van activa moet elk herwaarderingsoverschot rechtstreeks overgedragen worden aan de winst, of het kan in het herwaarderingsoverschot worden overgebleven. Noncurrent activa onder beide modellen worden onderworpen aan afschrijvingen om de nuttige levensduur te verminderen. Volgens IAS 16, als een actief wordt herwaardeerd, moet alle activa in die specifieke activaklasse worden herwaardeerd. Bijvoorbeeld, als het bedrijf drie gebouwen heeft en dit model wil oefenen, moeten alle drie gebouwen worden herwaardeerd.

De voornaamste reden voor bedrijven om deze aanpak aan te nemen, is om ervoor te zorgen dat noncurrent activa tegen hun marktwaarde in de jaarrekening worden weergegeven, waardoor dit een nauwkeuriger beeld geeft dan het kostenmodel. Dit is echter een kostbare oefening, aangezien de herwaardering met regelmatige tussenpozen moet worden uitgevoerd. Bovendien kan het management soms voorspannen zijn en een hoger geherwaardeerd bedrag toekennen aan activa die hoger zijn dan de redelijke marktwaarde, waardoor de overschatting wordt overschreden.

Wat is het verschil tussen kostenmodel en herwaarderingsmodel?

Kostenmodel versus herwaarderingsmodel

In Kostenmodel worden activa gewaardeerd tegen de kosten die zij hebben verworven.

In herwaarderingsmodellen worden activa weergegeven tegen reële waarde (een raming van de marktwaarde).

Klasse van activa Klasse wordt niet uitgevoerd onder dit model.
De hele klas moet worden herwaardeerd.
Waarderingsfrequentie De waardering wordt slechts één keer uitgevoerd.
De waarderingen worden met regelmatige tussenpozen uitgevoerd.
Kosten Dit is een minder kostbare methode.
Dit is kostbaar in vergelijking met de kostenmodel.
Samenvatting - Kostenmodel versus herwaarderingsmodel Hoewel er een verschil bestaat tussen het kostmodel en het herwaarderingsmodel, kan de beslissing over welke methode gebruikt worden, naar goeddunken van het management, aangezien de boekhoudkundige normen beide methoden accepteren. Om het herwaarderingsmodel te oefenen, dienen de belangrijkste criteria de beschikbaarheid van een betrouwbare marktraming te zijn. Dit kan gedaan worden door de marktprijzen van soortgelijke aard niet-recente activa te inspecteren om te komen tot een betrouwbare waarde. Als het bedrijf een minder gecompliceerd model verkiest, kan het gebruik maken van het kostenmodel, dat is vrij eenvoudig.

Referentie:

1. "Voordelen of nadelen van Fair Value Accounting."Chron. com. N. p. , n. d. Web. 12 februari 2017.

2. "IAS Plus. "IAS 16 - Eigendom, Installaties en Apparatuur. N. p. , n. d. Web. 12 februari 2017.
3. "ACCA - voorop. "Boekhouding van materiële vaste activa | ACCA Global. N. p. , n. d. Web. 12 februari 2017.
Image Courtesy:
1. "Britse huizenprijzen aangepast voor inflatie" Door Goose - Eigen werk (Openbaar domein) via Commons Wikimedia